Z DOFINANSOWANIEM PFRON

Dom Zdrowia Lila prowadzi Turnusy Rehabilitacyjne z dofinansowaniem PFRON.
Posiadamy wpis do rejestru organizatorów oraz ośrodków Turnusów Rehabilitacyjnych:

 • nr wpisu do rejestru organizatorów: nr OR/04/3/21 (ważny do 18 maja 2024r.)
 • nr wpisu do rejestru ośrodków: nr OD/04/4/21 (ważny do 18 maja 2024 r.)

OFERTA 15 DNIOWYCH TURNUSÓW REHABILITACYJNYCH – 2021

Cena pobytu zawiera:

♦ 14 noclegów zgodne z rezerwacją
♦ całodzienne wyżywienie: śniadanie i kolacja w formie bufetu, obiad serwowany.
♦ 2 badanie lekarskie (badanie początkowe i końcowe)
♦ badanie EKG z opisem
♦ 4 zabiegi  dziennie (oprócz niedziel i świąt) wg wskazań lekarza
♦ opiekę medyczną,
♦ prelekcje i pogadanki z zakresu schorzeń pacjentów przebywających na turnusie rehabilitacyjnym,
♦ zajęcia rekreacyjne:  wycieczki piesze ciechocińskimi ścieżkami zdrowia, zajęcia w kompleksie basenowym,wycieczkę meleksem,
♦ zajęcia kulturalno-oświatowe: wycieczki autokarowe, wycieczki tramwajami konnymi, wyjazdy do teatru, koncerty (za dodatkową opłatą)

Zameldowanie od godz. 16:00 (kolacja) pierwszego dnia, a kończymy o godz. 12:00 (obiad) dnia ostatniego.

OPIEKUNOWIE 10% RABATU

Dla OPIEKUNÓW w cenie pobytu zapewniamy również badanie lekarskie oraz 3 zabiegi dziennie w/g wskazań lekarza, oprócz niedziel i świąt. Turnusy kierowane są do osób niepełnosprawnych, posiadających dofinansowanie ze środków PFRON. Osoby nie posiadające takiego dofinansowania mogą skorzystać z pobytu pełnopłatnego, pod warunkiem przedłożenia wypełnionego przez lekarza wniosku na turnus rehabilitacyjny.

Terminy:
1. 16-30.05.2021
2. 13-27.06.2021
3. 18.07-01.08.2021
4. 15-29.08.2021
5. 12-26.09.2021
6. 15-29.10.2021

Ostateczne potwierdzenie o realizacji Turnusu Rehabilitacyjnego do 30 dni przed planowanym rozpoczęciem.

 

Cennik

Poza sezonem I, II, III, IV, X, XI, XII

Pokój LUX 2 osobowy 2100 zł/osoba
Pokój LUX 1 osobowy 2520 zł

 

Sezon wysoki V, VI, VII, VIII, VIII, IX

Pokój LUX 2 osobowy 2520 zł/osoba
Pokój LUX 1 osobowy 2940 zł

Dodatkowe informacje o pobytach z dofinansowania PFRON

Osoby posiadające grupę inwalidzką mogą wyjechać na pobyt rehabilitacyjny do Uzdrowisk w Polsce z dofinansowaniem nawet do 60% wartości wyjazdu.

Wyjazd na turnus rehabilitacyjny do sanatorium z dofinansowania Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) dofinansowuje wyjazdy na Turnusy rehabilitacyjne które są łatwo dostępną formą aktywnej rehabilitacji połączoną z wypoczynkiem.

Turnusy te mają na celu poprawę ogólnej sprawności oraz ułatwienia osobom niepełnosprawnym osiągnięcia lub utrzymania niezależności funkcjonowania w życiu zarówno społecznym jak i rodzinnym.

Najczęstsze dysfunkcje jakie kwalifikują do dofinansowania:

 • upośledzenie umysłowe,
 • choroba psychiczna,
 • epilepsja,
 • schorzenia układu krążenia,
 • dysfunkcja narządów ruchu (z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich),
 • dysfunkcja narządów wzroku,
 • dysfunkcja narządów ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,

Kto może ubiegać się o dofinansowanie turnusu?

Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie, jeśli:

 • została skierowana na turnus na wniosek lekarza, pod którego stałą opieką się znajduje,
 • w danym roku, w którym ubiega się o dofinansowanie nie otrzymała  na ten cel dofinansowania ze środków Funduszu,
 • złoży oświadczenie o wysokości dochodu oraz informację o liczbie osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym,
 • nie może pełnić funkcji członka kadry jak i nie będzie opiekunem innego uczestnika na  danym turnusie,
 • zobowiąże się ona do przedstawienia na turnusie informacji o stanie zdrowia sporządzonej nie wcześniej niż na 3 miesiące przed datą rozpoczęcia turnusu, wystawionej przez lekarza, pod którego opieką się znajduje.

Opiekun osoby niepełnosprawnej może starać się o dofinansowanie pobytu, jeśli:

 • we wniosku lekarza widnieje wyraźne zalecenie o konieczności opieki nad osobą niepełnosprawną,
 • opiekun nie jest osobą niepełnosprawną wymagającą opieki innej osoby,
 • nie pełni funkcji członka kadry na tym turnusie,
 • ukończył 18 lat, albo ukończył 16 lat i jest wspólnie zamieszkującym członkiem rodziny osoby niepełnosprawnej.

Jak wysokie są dofinansowania?

Dofinansowanie PFRON do turnusu zawiera się w granicach 18 – 27%, zależnie od: stopnia niepełnosprawności, przeciętnego wynagrodzenia.

Biorąc pod uwagę fakt, że średnia ceny turnusów rehabilitacyjnych to już około 1400 zł okazuje się że wyjazd na taki turnus nie jest dużym wydatkiem. Oczywiście są także turnusy droższe – ich cena uzależniona jest od pory roku, miejsca i komfortu pobytu.

Wysokość dofinansowania:

 • 27 % przeciętnego wynagrodzenia, przysługuje osobom niepełnosprawnym ze znacznym stopniem niepełnosprawności bez ograniczenia wieku,
 • osobom w wieku do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także osobom niepełnosprawnym, w wieku 16-24 lata, uczącym się i niepracującym, bez względu na stopień niepełnosprawności;
 • 25% przeciętnego wynagrodzenia, otrzymują osoby niepełnosprawne z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności;
 • 23% przeciętnego wynagrodzenia, przysługuje osobie z lekkim stopniem niepełnosprawności;
 • 18% przeciętnego wynagrodzenia, otrzymują opiekunowie osoby niepełnosprawnej, a także niepełnosprawni (niezależnie od stopnia niepełnosprawności), zatrudnieni w zakładzie pracy chronionej.

W szczególnie trudnej sytuacji finansowej osoby niepełnosprawnej, dofinansowanie można zwiększyć do 35 %.

Zwiększenie wysokości dofinansowania opiekuna, jest możliwe tylko w sytuacji, gdy pozostaje on we wspólnym gospodarstwie domowym z niepełnosprawnym, albo jeśli koszt pobytu opiekuna pokrywa osoba niepełnosprawna.

Jak uzyskać dofinansowanie?

Lekarz prowadzący wypełnia wniosek który wraz dwoma załącznikami i kopią orzeczenia o stopniu niepełnosprawności pacjent składa w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie.

Po otrzymaniu pozytywnej decyzji niepełnosprawny otrzymuję dofinansowanie które waha się w granicach 50-60% całkowitego kosztu turnusu rehabilitacyjnego.

Po zakończeniu turnusu rehabilitacyjnego należy na podstawie faktury lub innego dokumentu potwierdzającego zakup usługi przez osobę niepełnosprawną rozliczyć się z Funduszem.

Co jest brane pod uwagę przy rozpatrywaniu wniosku?

Przy rozpatrywaniu wniosku, pod uwagę bierze się:

 • stopień niepełnosprawności,
 • rodzaj niepełnosprawności,
 • wpływ niepełnosprawności na możliwość realizacji przez wnioskodawcę kontaktów społecznych w codziennym funkcjonowaniu,
 • uwzględnia się na korzyść wnioskodawcy fakt nieskorzystania z dofinansowania w roku poprzednim, przy czym uzyskanie dofinansowania w danym roku nie wyklucza uzyskania dofinansowania w roku następnym.

Symbole schorzeń występujących na orzeczeniach

Symbol                Oznaczenie

01-U                      upośledzenie umysłowe (stopnie lekki, umiarkowany i znaczny)

02-P                      choroby psychiczne (stopnie lekki, umiarkowany i znaczny)

03-L                      zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu

04-O                      choroby narządu wzroku

05-R                      upośledzenie narządu ruchu

06-E                      epilepsja (stopnie lekki, umiarkowany i znaczny)

07-S                       choroby układu oddechowego i krążenia

08-T                      choroby układu pokarmowego

09-M                     choroby układu moczowo-płciowego

10-N                      choroby neurologiczne

11-I                        inne, w tym schorzenia endokrynologiczne, metaboliczne, zaburzenia enzymatyczne itd.

12-C                      całościowe zaburzenia rozwojowe np. autyzm (stopnie lekki, umiarkowany i znaczny)

Jakie turnusy?

Występuje kilka rodzajów turnusów, w zależności od stopnia i rodzaju niepełnosprawności.

Niepełnosprawni mają do wyboru turnusy:

 • ogólnousprawniające z programem rekreacyjno – wypoczynkowym,
 • rekreacyjno – sportowe i sportowe,
 • szkoleniowe,
 • psychoterapeutyczne, rozwijające zainteresowania i uzdolnienia oraz takie, na których niepełnosprawni mogą nauczyć się niezależnego funkcjonowania z niepełnosprawnością.
OFERTA PROMOCYJNA LIMITOWANA
Pakiet Rekreacyjno-Rehabilitacyjny 8 lub 15 dniowy
TURNUS REHABILITACYJNY
TURNUS ODCHUDZAJĄCY 8 lub 15 DNIOWY
Z DOFINANSOWANIEM PFRON
TURNUS METABOLICZNY