REGULAMIN

Dyrekcja Pensjonatu doceni Państwa współpracę w przestrzeganiu regulaminu, który służyć ma zapewnieniu spokojnego i bezpiecznego pobytu naszych Gości.

§ 1

1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Pensjonatu i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez podpisanie karty meldunkowej, jak również poprzez dokonanie rezerwacji lub zapłatę zadatku lub całej należności za pobyt w Pensjonacie.

Pensjonat ma prawo odmówić zwrotu wpłaconej kwoty za daną rezerwację (pobyt).

– anulacja rezerwacji do 5 dni przed przyjazdem – 100% zadatku nie podlega zwrotowi

– anulacja na 30 dni przed przyjazdem – 50 % zadatku podlega zwrotowi

Dokonując ww. czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.

2. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie Domu Zdrowia Lila.

3. Regulamin jest dostępny do wglądu w Recepcji, w każdym pokoju, a także na stronie Pensjonatu www.domzdrowialila.pl

§ 2

Pensjonat świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość jest proszony o jak najszybsze zgłaszanie ich w recepcji, co umożliwi Pensjonatowi niezwłoczną reakcję.

 Pensjonat ma obowiązek zapewnić:

1. Warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gościa.

2. Bezpiecznego pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania tajemnicy informacji o Gościu.

3. Profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w Pensjonacie.

4. Sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności wówczas, gdy wyrazi takie życzenie.

5. Sprawną pod względem technicznym usługę, w przypadku wystąpienia usterek, ktĂłre nie będą mogły być usunięte, Pensjonat dołoĹźy starań, aby – w miarę posiadanych moĹźliwości- zamienić pokĂłj lub w inny sposĂłb złagodzić niedogodności.

§ 3

Na życzenie Gościa Pensjonat świadczy nieodpłatnie następujące usługi:

1. Udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą.

2. Budzenie o wyznaczonej porze.

3. Przechowywanie pieniędzy i przedmiotów wartościowych w czasie pobytu Gościa w Pensjonacie.

4. Przechowywanie bagażu; Pensjonat może odmówić przyjęcia na przechowanie bagażu w terminach innych niż daty przybycia Gościa oraz rzeczy nie mających cech bagażu osobistego.

§ 4

1. PokĂłj w Pensjonacie wynajmowany jest na doby.

2. Jeśli Gość nie określił czasu pobytu najmując pokój przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.

§ 5

1. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość powinien zgłosić w recepcji do godz. 9.00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju.

2. Pensjonat uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.

§ 6

W Pensjonacie obowiązuje zachowanie ciszy od godz. 22.00 do godz. 6.00.

§ 7

1.Gość nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.

2. Osoby nie zameldowane w Pensjonacie mogą przebywać w pokojach od godz.6.00 do godz. 22.00

3. Pensjonat może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin Pensjonatu wyrządzając szkodę w mieniu Pensjonatu lub Gości albo szkodę osobie Gości, pracowników Pensjonatu albo innych osób przebywających w Pensjonacie albo tez w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowanie obiektu.

§ 8

1. Pensjonat ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami art. 846-849 kodeksu cywilnego, o ile strony nie postanowiły inaczej.

2. Gość powinien zawiadomić recepcję Pensjonatu o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

§ 9

1. Odpowiedzialność Pensjonatu z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności, albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jest ograniczona, jeżeli przedmioty te nie zostaną oddane do depozytu w recepcji.

2. W przypadku utraty lub uszkodzenia przedmiotów, o których mowa powyżej odszkodowanie nie przekracza sumy ustalonej zgodnie z ustaleniami rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dn. 14 listopada 1964 r. w sprawie ograniczenia odpowiedzialności osób utrzymujących zarobkowo pensjonaty lub inne podobne zakłady (Dz. U. z 1965 r., Nr 1, pozycja.2) z późniejszymi zmianami.

§ 10

We wszystkich pokojach Pensjonatu obowiązuje zakaz palenia. W razie uruchomienia alarmu przeciwpożarowego , gość pokrywa koszty przyjazdu serwisu i straży pożarnej.

– kara pieniężna za palenie w pokoju – 100,00 zł

– kara pieniężna za niezgłoszenie czworonoga – 100,00 zł

– kara pieniężna za zniszczenie lub zgubienie karty zabiegowej – 100,00 zł

§ 11

Pensjonat nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie bądź utratę samochodu pozostawionego na parkingu Pensjonatu tuż przy Domu Zdrowia Lila. Parking strzeżony odpłatny mieści się 40m od Domu Zdrowia Lila.

§ 12

1. Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi.

2. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych Pensjonatu powstałe z jego winy lub winy odwiedzających go osób.

3. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach urządzeń tj.: grzałek, żelazek elektrycznych, suszarek do grzybów, kuchenka elektryczna i innych urządzeń podobnych i niestanowiących wyposażenie pokoju.

§ 13

Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w pokoju Pensjonatu będą odesłane na adres przez Gościa wskazany. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji Pensjonat przechowa te przedmioty przez 3 miesiące.

Dyrekcja Pensjonatu